Fortrydelsesret ved salg af tjenesteydelser

Posted by:

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

FortrydFortrydelsesret ved salg af tjenesteydelser

Forbrugere har ved køb af tjenesteydelser som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret fra aftaleindgåelsen

Fortrydelsesretten gælder som udgangspunkt uanset om sælger når at levere en del af eller hele tjenesteydelsen inden for fortrydelsesfristen. Forbrugeren kan med andre ord som udgangspunkt fortryde købet og kræve alle penge tilbage, selv om ydelsen allerede er leveret.

Sælger har imidlertid mulighed for at indrette sit salg således, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt leveret.

Sælger har ikke mulighed for at afskære en forbruger fra at fortryde købet (inden for fortrydelsesfristen) selv om leveringen af ydelsen er påbegyndt, så længe ydelsen endnu ikke er fuldt leveret. Ved at indrette salget på den rigtige måde kan sælger imidlertid sikre sig, at han i disse situationer kan kræve betaling for den del af ydelsen, der allerede er leveret.

Hertil kommer, at der i relation til digitale produkter og ydelser solgt via sms-tjenester gælder særregler, ligesom en række tjenesteydelser helt er undtaget fra reglerne om fortrydelsesret.

Det er helt afgørende for erhvervsdrivende, der sælger tjenesteydelser via nettet eller andre former for fjernsalg at kende reglerne for fortrydelsesret for at kunne indrette sig korrekt i forhold til reglerne og de ydelser, man sælger.

Nedenfor beskrives fortrydelsesretten i relation til tjenesteydelser i detaljer:
[/av_textblock] [av_tab_container position=’sidebar_tab sidebar_tab_left’ boxed=’border_tabs’ initial=’1′] [av_tab title=’Sælgers oplysningspligt’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Sælgers pligt til at oplyse om fortrydelsesretten

Sælger har pligt til at oplyse om fortrydelsesretten både før og efter et salg.

Nedenfor gennemgås oplysningspligten før salg og oplysningspligten efter salg hver for sig.

Sælgers oplysningspligt forud for salget

Inden et salg af en tjenesteydelse gennemføres, skal sælger i relation til forbrugerens fortrydelsesret oplyse forbrugeren om følgende:

 1. Om der er fortrydelsesret, og i givet fald betingelser, tidsfrist og procedurer herfor samt standardfortrydelsesformularen
 2. Hvor fortrydelsesretten ikke finder anvendelse, at forbrugeren ikke vil kunne gøre fortrydelsesretten gældende
 3. Hvor det er relevant, under hvilke omstændigheder forbrugeren mister sin fortrydelsesret
 4. At forbrugeren i visse tilfælde skal betale den erhvervsdrivende for rimelige omkostninger

Læs uddybende om de enkelte oplysningsforpligtelser herunder.

Om der er fortrydelsesret, og i givet fald betingelser, tidsfrist og procedurer herfor samt standardfortrydelsesformularen

Sælger har først og fremmest pligt til at gøre forbrugeren opmærksom på, om der er fortrydelsesret i forbindelse med det konkrete køb.

Er der fortrydelsesret i forbindelse med købet, skal sælger også oplyse om betingelserne herfor, tidsfristen for udnyttelse af fortrydelsesretten, procedurerne og endelig standardfortrydelsesformularen.

Er der fortrydelsesret på en del af, men ikke hele købet, må sælger oplyse, hvad der er fortrydelsesret på, og hvad der ikke er fortrydelsesret på.

Sælger kan vælge at give oplysningerne om fortrydelsesretten ved brug af den standardfortrydelsesvejledning, der fremgår af forbrugeraftalelovens bilag 1 (§ 9, stk. 1), men sælger må også giver oplysningerne på anden vis, så længe omfanget af oplysningerne og måden oplysningerne gives på lever op til forbrugeraftalelovens krav.

Ved salg af tjenesteydelser, der slet ikke er omfattet af loven (§ 1, stk. 4), har sælger dog i sagens natur ikke pligt til at oplyse om, at der ikke er nogen fortrydelsesret. Se hvilke situationer det drejer sig om i afsnittet (kommer snart)

Hvor fortrydelsesretten ikke finder anvendelse, at forbrugeren ikke vil kunne gøre fortrydelsesretten gældende

Sælger har i en række tilfælde ikke pligt til at give fortrydelsesret, men har selvfølgelig lov til det, hvis sælger ønsker det.

Ønsker sælger ikke at give fortrydelsesret i de tilfælde, hvor han ikke har pligt til det, skal han i nogle tilfælde forud for købet gøre forbrugeren opmærksom på, at forbrugeren ikke vil kunne gøre brug af sin fortrydelsesret i de pågældende tilfælde.

Se hvilke tjenesteydelser, der er undtaget fra fortrydelsesret og hvornår sælger har pligt til at oplyse herom i afsnittet Aftaler undtaget fra fortrydelsesret.

Hvor det er relevant, under hvilke omstændigheder forbrugeren mister sin fortrydelsesret

Sælger skal i det omfang der er fortrydelsesret på den ydelse, der sælges, informere forbrugeren om, at forbrugeren mister sin fortrydelsesret, hvis ikke forbrugeren inden for fristen på de 14 dage giver den erhvervsdrivende meddelelse om, at fortrydelsesretten ønskes udnyttet.

Hvis sælger ønsker at give forbrugeren mulighed for at få leveret tjenesteydelsen fuldt ud inden udløbet af fortrydelsesfristen, skal sælger informere forbrugeren om, at fortrydelsesretten bortfalder, når tjenesteydelsen er blevet fuldt udført (inden for fortrydelsesfristen).

I relation til salg af digitalt indhold gælder særlige regler, se afsnittet digitalt indhold.

At forbrugeren i visse tilfælde skal betale den erhvervsdrivende for rimelige omkostninger

Selv om sælger på forbrugerens udtrykkelige anmodning påbegynder leveringen af en tjenesteydelse inden fortrydelsesfristens udløb, har forbrugeren stadig mulighed for at fortryde indtil ydelsen er leveret fuldt ud (eller indtil fortrydelsesfristen er udløbet alt efter hvad der kommer først). Har sælger påbegyndt, men ikke færdigleveret ydelsen på det tidspunkt, hvor forbrugeren fortryder, er sælger berettiget til at opkræve forbrugeren de omkostninger, sælger har haft til den del af ydelsen, der allerede er leveret. Dette forudsætter imidlertid, at sælger forud for salget gør forbrugeren opmærksom på, at han i en sådan situation vil blive opkrævet sådanne omkostninger.

Se mere om hvor meget sælger er berettiget til at opkræve i afsnittet Forbrugerens omkostninger ved at udnytte fortrydelsesretten ved køb af tjenesteydelser.

Hvordan skal oplysningerne gives

Oplysningerne skal gives på en klar og forståelig måde forud for salget.

Hvis sælger præsenterer forbrugeren for de krævede oplysninger undervejs i bestillingsprocessen, vil kravet være opfyldt. Henset til mængden af informationer, der skal gives, vil det dog nok være mere naturligt at samle oplysningerne i et selvstændigt punkt i sælgers salgs- og leveringsbetingelser, hvilket også må antages at leve op til kravet, så længe der henvises til disse med et tydeligt link og en forklarende tekst undervejs i bestillingsprocessen, som forbrugeren skal bekræfte at være opmærksom på.

Oplysningerne under 1 og 4 ovenfor kan sælger give ved brug af den standardfortrydelsesvejledning, som fremgår af forbrugeraftalelovens bilag 1. (se afsnittet om standardfortrydelsesvejledningen). Der er imidlertid ikke nogen pligt for sælger til at benytte standardfortrydelsesvejledningen, så længe sælger på anden vis lever op til lovens krav om at give de krævede oplysninger på en klar og forståelig måde.

Hvis sælger allerede forud for købet giver forbrugeren de krævede oplysninger på et varigt medium, skal de være letlæselige (§ 11, stk. 1). Dette krav, som er skrevet direkte ind i loven, forekommer åbenbart, men skyldes formentlig sager gennem tiden, hvor nogle sælgere f.eks. har givet oplysninger om fortrydelsesret med lysegrå skrift på hvid baggrund og lignende.

Medier med plads til en begrænset mængde information

Forbrugeraftaleloven tager højde for, at ikke alle salgskanaler giver lige god mulighed for at præsentere al den information, som loven kræver. Sælger har derfor lov til at give oplysningerne på en måde, som er tilpasset den enkelte salgskanal.

Ved salg via medier, der kun giver mulighed for en begrænset mængde information, kan sælger således nøjes med at give et minimum af oplysninger på det pågældende medie og derudover henvise forbrugeren til en anden informationskilde, f.eks. et link til en hjemmeside.

Det konkluderes i forarbejderne, at oplysningerne skal gives på en afbalanceret måde. Hvad der nærmere ligger i dette, uddybes imidlertid ikke på nær oplysningen om medier med tekniske begrænsninger.

I relation til oplysninger om fortrydelsesretten indebærer det, at sælger ved salg via f.eks. mobiltelefoner kan nøjes med at oplyse om, hvorvidt der er fortrydelsesret, og i givet fald betingelser, tidsfrist og procedurer herfor, samt standardfortrydelsesformularen. De øvrige oplysninger kan sælger formidle til forbrugeren på en passende måde, hvilket f.eks. vil kunne være med et link til oplysningerne herom på sælgers hjemmeside.

Sælgers oplysningspligt efter salget

Efter salget skal sælger inden for rimelig tid efter aftaleindgåelsen og senest ved levering af varen give forbrugeren en bekræftelse af aftalen på et varigt medium.

Bekræftelsen skal indeholde de samme oplysninger om fortrydelsesretten som før salget, denne gang blot på et varigt medium, hvilket typisk vil sige i en e-mail, i et brev eller efter omstændighederne i en sms.

Har sælger allerede forud for købet givet oplysningerne på et varigt medium, behøver han dog ikke gøre det igen.

Sælger skal være særlig opmærksom på den standardfortrydelsesformular, som forbrugere fremover skal have tilsendt. Se det særlige afsnit om standardfortrydelsesformularen for en gennemgang af, hvad der kræves.

Forbrugeraftaleloven motiverer sælger til at give korrekte oplysninger om fortrydelsesretten på et varigt medium ved at knytte alvorlige konsekvenser til ikke at give oplysningerne. Fortrydelsesfristen på de 14 dage begynder således tidligst at løbe fra det tidspunkt, hvor forbrugeren på et varigt medium har fået korrekte oplysninger om fortrydelsesretten. Giver sælger aldrig de krævede oplysninger på et varigt medium, udløber fortrydelsesfristen først 1 år og 14 dage efter modtagelsen af varen. Giver sælger ikke korrekte oplysninger om fortrydelsesretten, er sælger tilmed afskåret fra at fratrække en eventuel værdiforringelse ved tilbagebetalingen til forbrugeren. Sælger vil med andre ord i op til et år og 14 dage efter leveringen af varen som udgangspunkt være forpligtet til at tage varen retur og betale alle penge tilbage til en forbruger, der fortryder købet.
[/av_tab] [av_tab title=’Fortrydelsesfristen’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Fortrydelsesfristen ved salg af ydelser

Ved salg af tjenesteydelser via fjernsalg til forbrugere har forbrugeren 14 dage til at fortryde købet. Fristen regnes normalt fra den dag, aftalen blev indgået.

Fortrydelsesfristen begynder dog ikke at løbe før forbrugeren på et varigt medium har fået oplysning om fortrydelsesretten. Giver sælger aldrig de krævede oplysninger på et varigt medium, udløber fortrydelsesfristen dog 1 år og 14 dage efter aftalens indgåelse.

Fortrydelsesrettens ophør før tid

Hvis sælger på den ene side ønsker at give forbrugeren mulighed for, at tjenesteydelsen kan blive leveret inden fortrydelsesfristens udløb, og samtidig ønsker at undgå, at forbrugeren efter leveringen af ydelsen (og inden fortrydelsesfristens udløb) fortryder denne, har sælger mulighed for at aftale dette med forbrugeren.

Dette kræver, at sælger i forbindelse med indgåelsen af aftalen får forbrugerens udtrykkelige samtykke til og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.

Det er i sagens natur sælger, der skal bevise, at sælger har fået forbrugerens samtykke.

Når sælger har fået dette samtykke, vil køber ikke længere kunne fortryde købet fra det tidspunkt, hvor ydelsen er fuldt leveret, selv om fortrydelsesfristen endnu ikke er udløbet.

Forbrugeren vil imidlertid fortsat kunne fortryde købet helt indtil ydelsen er fuldt ud leveret. Gør forbrugeren det, må sælger dog tage betaling for den del af ydelsen, der allerede er leveret. Se mere herom i afsnittet Forbrugerens omkostninger ved at udnytte fortrydelsesretten.
[/av_tab] [av_tab title=’Udøvelsen af fortrydelsesretten’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Udøvelsen af fortrydelsesretten ved køb af ydelser

Ønsker forbrugeren at gøre brug af fortrydelsesretten ved køb af en tjenesteydelse, skal forbrugeren inden for fortrydelsesfristen på 14 dage fra aftalens indgåelse give meddelelse til sælger om, at han fortryder købet. Der skal som nævnt i loven være tale om en utvetydig erklæring, hvorved forstås, at det skal være klart, at forbrugeren ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten.

Sælger må ikke kræve, at forbrugeren oplyser en årsag til fortrydelsen af købet.

Det afgørende for, om fristen for udnyttelse af fortrydelsesretten er overholdt, er, om meddelelsen er afsendt inden for fristen, ikke om den er modtaget af sælger.

Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen dog først den følgende hverdag.

I forbindelse med udnyttelsen af fortrydelsesretten kan forbrugeren vælge at bruge den standardfortrydelsesformular, som sælger har pligt til at sende til forbrugeren. Forbrugeren har dog også ret til at give meddelelsen på anden vis. Dette kan være i form af et brev eller en e-mail til sælger, et telefonopkald eller ved at returnere varen til sælger vedlagt en besked om at forbrugeren ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten.

Sælger må også på sin hjemmeside tilbyde forbrugeren at udfylde og indsende enten standardfortrydelsesformularen eller en anden utvetydig erklæring om udnyttelsen af fortrydelsesretten via hjemmesiden. I disse tilfælde skal sælger straks sende forbrugeren en kvittering for modtagelsen på et varigt medium.

Det er forbrugeren, der har bevisbyrden for, at han har givet meddelelse om fortrydelsen inden for de 14 dage.
[/av_tab] [av_tab title=’Forbrugerens omkostninger’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Forbrugerens omkostninger ved at udnytte fortrydelsesretten ved køb af tjenesteydelser

Som udgangspunkt koster det ikke forbrugeren noget at fortryde købet af en tjenesteydelse.

I de tilfælde, hvor sælger har leveret en del af, men endnu ikke hele ydelsen, når forbrugeren fortryder købet, vil sælger imidlertid kunne afkræve forbrugeren betaling for den del af ydelsen, der allerede er leveret.

I den tidligere forbrugeraftalelov kunne sælger aftale med forbrugeren, at fortrydelsesretten skulle ophøre på det tidspunkt, hvor sælger påbegyndte udførelsen af tjenesteydelsen. På dette punkt medfører den nye forbrugeraftalelov en ændring, idet en forbruger fremover vil kunne fortryde et køb af en tjenesteydelse inden for fortrydelsesfristen, selv om leveringen af ydelsen allerede er påbegyndt.

I stedet for retten til at nægte fortrydelsesret efter påbegyndelsen af leveringen får sælger så som nævnt mulighed for at kræve betaling for den del af ydelsen, der allerede er leveret.

Det forudsætter imidlertid,

 • at det er på forbrugerens udtrykkelige anmodning aftalens opfyldelse påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb, og
 • at sælger godtgør, at forbrugeren er blevet oplyst om fortrydelsesretten og om det beløb, der skal betales

Det vil sige, at sælger forud for påbegyndelsen af leveringen skal have forbrugerens samtykke til at påbegynde leveringen, at sælger skal have givet de lovpligtige oplysninger omkring fortrydelsesretten, og at sælger har gjort forbrugeren opmærksom på, hvad han skal betale i tilfælde af, at købet fortrydes efter at leveringen er påbegyndt, men endnu ikke afsluttet.

I relation til sidstnævnte fremgår det ikke klart af loven og dens forarbejder, om sælger blot skal oplyse om, at forbrugeren i tilfælde af delvis levering vil skulle betale for den del af ydelsen, der allerede var leveret, da forbrugeren fortrød, eller om sælger mere specifikt skal oplyse de beløb, det kan komme på tale at skulle betale, jf. formuleringen ”det beløb, der skal betales” i forbrugeraftalelovens § 25, stk. 1, nr. 2. I henhold til formuleringen samt forarbejderne til den tilsvarende bestemmelse vedrørende finansielle tjenesteydelser i den tidligere forbrugeraftalelov må det dog antages, at sælger vil skulle specificere beløbet eller hvor det ikke er muligt oplyse beregningsmåden for det beløb, der skal betales.

Der er ikke noget krav om, at samtykket til påbegyndelsen af udførelsen af tjenesteydelsen skal indhentes i forbindelse med aftalens indgåelse. Det vil dog altid skulle indhentes inden leveringen af tjenesteydelsen påbegyndes for at sælger vil kunne tage betaling for den leverede del af ydelsen.

Det er sælger, der skal bevise, at sælger har fået forbrugerens samtykke.

Hvor meget kan sælger kræve?

Det forholdsmæssige beløb, forbrugeren i denne situation skal betale, skal beregnes på grundlag af den samlede pris, der er fastsat i aftalen og skal stå i rimeligt forhold til omfanget af den ydelse, som allerede er leveret, sammenlignet med aftalens fulde opfyldelse (§ 25, stk. 2). Kan forbrugeren påvise, at den samlede pris er urimelig høj, skal beregningen dog ske på baggrund af markedsværdien af det leverede, idet man i givet fald må se på, hvad andre tog for tilsvarende tjenesteydelser på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Hvis aftalen vedrører en ydelse af en bestemt varighed, må beløbet fastsættes som en pris pr. dag set i forhold til den fulde opfyldelse af aftalen. Hvis der er tale om en løbende aftale af ubestemt varighed, kan prisen fastsættes pr. dag set i forhold til opfyldelse af aftalen i en etårig periode.

Sælger må også opkræve forbrugeren betaling for eventuelle rimelige stiftelsesomkostninger mv., i det omfang der er tale om betaling for en ydelse, der er leveret til forbrugeren som led i aftalens indgåelse/opfyldelse.

Omfattet af bestemmelsen vil herudover være udgifter, som den erhvervsdrivende har afholdt i forbindelse med aftalens indgåelse, uanset om den erhvervsdrivende har udliciteret eller selv udfører den pågældende opgave, samt betaling for ydelser som den erhvervsdrivende udfører i forbindelse med en aftales indgåelse/opfyldelse. Det er dog en forudsætning for medregning af sådanne udgifter og betalinger, at det beløb, der kræves betalt, står i rimeligt forhold til omfanget af den ydelse, der er leveret.

I det omfang der i forbindelse med en forbrugers køb af en tjenesteydelse indgår et inkluderet forbrug, som der betales en abonnementspris for og et forbrugsafregnet forbrug, kan sælger udover den forholdsmæssige andel af abonnementet også kræve det forbrugsafregnede forbrug betalt.

Som et eksempel kan nævnes en forbruger, der den 1. februar køber et teleabonnement. Abonnementet koster 300 kr. pr. måned, og inkluderer fri tale, mens dataforbrug afregnes efter forbrug med 1 kr. pr. MB. Hvis forbrugeren fortryder købet den 10. februar, på hvilket tidspunkt forbrugeren har brugt 150 MB data, vil sælger kunne kræve abonnementet betalt forholdsmæssigt med 100 kr. og i tillæg hertil kunne kræve 150 kr. for det forbrugte data, i alt 250 kr.
[/av_tab] [av_tab title=’Sælgers tilbagebetaling’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Sælgers tilbagebetaling

Når forbrugeren i forbindelse med et køb af tjenesteydelser på nettet eller ved andre former for fjernsalg rettidigt har meddelt, at han har fortrudt et køb, skal sælger betale pengene tilbage til forbrugeren. Det er i den forbindelse helt centralt for sælger at kende reglerne for, hvor meget sælger skal betale tilbage til forbrugeren, hvornår tilbagebetalingen skal ske, og hvordan. I forhold til flere af disse spørgsmål indeholder den nye forbrugeraftalelov en række væsentlige ændringer i forhold til den hidtidige praksis. Nedenfor gennemgås punkterne hver for sig.

Hvor meget skal sælger tilbagebetale

Når en forbruger har fortrudt et køb af tjenesteydelser på nettet eller ved andre former for fjernsalg, skal sælger som udgangspunkt tilbagebetale alle beløb inklusiv eventuelle leveringsomkostninger. Ifølge praksis skal betalingskortgebyrer oplyst og opkrævet i forbindelse med købet dog ikke tilbagebetales.

Sælger må ikke tage penge for at betale pengene tilbage, uanset hvilken tilbagebetalingsform, der benyttes.

Hvor meget sælger skal betale tilbage til forbrugeren i tilfælde af at købet fortrydes afhænger af, om sælger har påbegyndt leveringen af ydelsen eller eventuelt allerede har leveret ydelsen fuldt ud.

Sælger har endnu ikke påbegyndt leveringen af ydelsen

Hvis sælger endnu ikke har påbegyndt leveringen af ydelsen, er det det fulde beløb, der skal tilbagebetales, hvis forbrugeren allerede har betalt. Har forbrugeren endnu ikke betalt noget, må sælger ikke efterfølgende opkræve noget.

Sælger har delvist leveret ydelsen

Som udgangspunkt skal sælger betale hele beløbet tilbage, hvis forbrugeren fortryder købet af en tjenesteydelse, selv om sælger allerede har leveret en del af ydelsen.

Som nævnt i afsnittet ”Forbrugerens omkostninger ved at udnytte fortrydelsesretten”, har sælger imidlertid mulighed for at indrette sig således, at en forbruger, der fortryder købet efter påbegyndelsen af leveringen af ydelsen, men inden ydelsen er fuldt leveret, skal betale for den allerede leverede del af ydelsen. Se hvor meget sælger i den forbindelse kan fradrage i det beløb, der skal betales tilbage til forbrugeren i afsnittet ” Forbrugerens omkostninger ved at udnytte fortrydelsesretten”.

Har forbrugeren endnu ikke betalt for tjenesteydelsen, er sælger berettiget til at opkræve forbrugeren betaling for den allerede leverede del af ydelsen.

Sælger har leveret ydelsen fuldt ud

Som udgangspunkt skal sælger betale hele beløbet tilbage, hvis forbrugeren fortryder købet af en tjenesteydelse, selv om ydelsen allerede er leveret fuldt ud.

Som nævnt i afsnittet Fortrydelsesrettens ophør før tid Har sælger imidlertid mulighed for at indrette sit salg således, at købet ikke længere kan fortrydes, når hele ydelsen er leveret (§ 18, stk. 2, nr. 2). I så fald vil der i sagens natur ikke skulle betales noget tilbage til forbrugeren. Har forbrugeren endnu ikke betalt, er sælger også berettiget til at opkræve det fulde beløb.

Hvordan skal sælger tilbagebetale

Når sælger betaler pengene tilbage til forbrugeren, skal det som udgangspunkt ske via samme betalingsmiddel, som forbrugeren benyttede ved købet.

Er der betalt med dankort, skal pengene sættes ind på kundens dankort. Er der betalt med bankoverførsel, skal pengene føres tilbage på kundens bankkonto igen.

Sælger må imidlertid gerne tilbyde forbrugeren andre muligheder for tilbagebetaling, så længe forbrugeren stadig har mulighed for at få pengene tilbage på samme måde som han betalte. Dette kan sælger være interesseret i, idet det koster sælger penge at returnere betalingen via et anvendt betalings- eller kreditkort, mens det typisk ikke koster sælger noget at betale tilbage via bankoverførsel.

Som nævnt ovenfor må sælger ikke tage penge for at betale pengene tilbage, uanset hvilken tilbagebetalingsform, der benyttes.

Hvornår skal sælger tilbagebetale

Når forbrugeren i forbindelse med et køb på nettet eller ved andre former for fjernsalg rettidigt har meddelt, at han har fortrudt et køb, skal sælger betale pengene tilbage uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at sælger fik besked om fortrydelsen.
[/av_tab] [av_tab title=’Undtagelser fra fortrydelsesretten’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Tjenesteydelser undtaget fra fortrydelsesret

En række tjenesteydelser har sælger ikke pligt til at give fortrydelsesret på. Det drejer sig om:

 1. forsikringsaftaler omfattet af lov om forsikringsaftaler og henvendelser med henblik på indgåelse af aftale herom (formidling af forsikringsaftaler er dog omfattet af loven
 2. aftaler, der indgås ved hjælp af vareautomater eller lignende automater
 3. aftaler om brug af offentligt tilgængelig telefon eller andet telekommunikationsmiddel, når aftalen med udbyderen af telekommunikation indgås ved benyttelse af kommunikationsmidlet
 4. aftaler om personbefordring
 5. aftaler om stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom
 6. aftaler om opførelse af bygning
 7. aftaler som er omfattet af timeshareloven
 8. aftaler som er omfattet af pakkerejseloven
 9. aftaler om spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats
 10. udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,
 11. aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,
 12. levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres
 13. levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret
 14. finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
 15. aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden

For så vidt angår de under punkterne 10-15 nævnte undtagelser skal sælger dog både forud for og efter salget gøre forbrugeren opmærksom på, at der ikke er nogen fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven eller under hvilke omstændigheder forbrugeren mister sin fortrydelsesret.
[/av_tab] [/av_tab_container]

0
  Relaterede indlæg
 • No related posts found.

Add a Comment