Digitalt indhold

Posted by:

digitaltDigitalt indhold

I relation til digitale produkter skelner forbrugeraftaleloven mellem ”digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium” og lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware leveret på et fysisk medium (cd, dvd og lignende).

Nedenfor gennemgås fortrydelsesreglerne for digitalt indhold som ikke leveres på et fysisk medium. Læs også om digitale produkter, som leveres på et fysisk medium.

Digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium

Uanset om et digitalt produkt leveres på et fysisk medium, eller om det leveres online via download, streaming eller lignende, har forbrugere som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret fra indgåelsen af aftalen.

Forbrugeraftaleloven opererer med udtrykket ”digitalt indhold”, men loven indeholder ikke nogen definition heraf, idet man fandt det tilstrækkeligt at omtale det i forarbejderne. Forarbejderne og det bagvedliggende direktiv definerer digitalt indhold som ”data, der er produceret og leveret i digital form”, og som eksempler nævnes computerprogrammer, applikationer, spil, musik, videoer eller tekster.

Selv om der som nævnt er 14 dages fortrydelsesret ved køb af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, har sælger mulighed for at aftale med forbrugeren, at der ikke skal være nogen fortrydelsesret.

Dette forudsætter:

  • at sælger forud for salget gør forbrugeren opmærksom på, at der ikke er nogen fortrydelsesret i forbindelse med det konkrete køb
  • at sælger får forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke til at påbegynde udførelsen inden fortrydelsesfristens udløb samt forbrugerens forudgående anerkendelse af, at fortrydelsesretten bortfalder, når udførelsen påbegyndes
  • at sælger efter salget og inden påbegyndelsen af udførelsen giver forbrugeren en bekræftelse af aftalen på et varigt medium
  • at sælger efter salget og inden påbegyndelsen af udførelsen giver forbrugeren en kopi af forbrugerens udtrykkelige samtykke til og anerkendelse af, at denne mister fortrydelsesretten, når udførelsen påbegyndes

Ud fra selve lovteksten kan det give anledning til tvivl, om fortrydelsesretten helt bortfalder hvis sælger overholder betingelserne ovenfor, eller om købet kan fortrydes indtil leveringen/udførelsen påbegyndes. Spørgsmålet er behandlet i forbrugeraftalelovens forarbejder, og det konkluderes her, at fortrydelsesretten helt bortfalder.

Det fremgår ikke, om kopien af forbrugerens udtrykkelige samtykke/anerkendelse skal gives til forbrugeren som et selvstændigt dokument, eller om den kan være en del af de (mange) oplysninger forbrugeren i forvejen skal have tilsendt på et varigt medium efter købet. Henset til formålet med at stille kravet om at forbrugeren skal have tilsendt en kopi, må det antages, at kopien enten skal sendes/vedhæftes som et selvstændigt dokument eller i øvrigt fremgå tydeligt af den bekræftelse af aftalen, som forbrugeren i forvejen skal have tilsendt (i modsætning til blot at nævne samtykket/anerkendelsen) i de almindelige vilkår for aftalen eller lignende.

Det fremgår ikke tydeligt af forbrugeraftaleloven, om sælger må stille det som en betingelse for indgåelse af aftale, at forbrugeren giver det nævnte samtykke (selv om dette er en helt almindelig praksis), eller om forbrugeren som et alternativ skal kunne vælge at vente med leveringen til udløbet af de 14 dage. Ud fra lovens forarbejder må det imidlertid antages, at det fortsat vil være muligt at stille det som en betingelse for et køb, at der gives samtykke til at fortrydelsesretten skal bortfalde før tid.

Hvis sælger ikke overholder den korrekte fremgangsmåde

Som sælger af digitalt indhold er det vigtigt at overholde betingelserne ovenfor, idet forbrugeraftalelovens § 25, stk. 3 eksplicit fastslår, at forbrugeren i følgende tilfælde hverken hæfter for hel eller delvis levering:

  • hvis forbrugeren ikke på forhånd har givet sit udtrykkelige samtykke til, at aftalens opfyldelse er påbegyndt inden fortrydelsesfristens udløb
  • hvis forbrugeren ikke har anerkendt, at vedkommende mister sin fortrydelsesret, når vedkommende giver sit samtykke
  • hvis den erhvervsdrivende har undladt at give forbrugeren en bekræftelse af dennes forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse, jf. § 13, stk. 2, 2. pkt.

Lejer man en film på nettet, vil sælger med andre ord ikke kunne kræve betaling, selv om jeg allerede har set filmen, hvis sælger har forbrudt sig mod blot et af de tre punkter.

0
  Relaterede indlæg
  • No related posts found.

Add a Comment