Forbrugerombudsmanden offentliggør notat om forbrugerens hæftelse for værdiforringelse

Posted by:

defektFlere erhvervsorganisationer har igennem den seneste tid udtrykt utilfredshed med bestemmelsen i den nye forbrugeraftalelov om, at en forbruger kan returnere en vare, selv om varens værdi er forringet. Udover det forhold, at det overhovedet skal være muligt at returnere en sådan vare, har kritikken gået på, at det var meget uklart, hvornår og hvor meget, de erhvervsdrivende må trække fra i varens pris for værdiforringelse.

Forbrugerombudsmanden på den baggrund afholdt møder om dette med forbruger- og erhvervsorganisationer og herefter den 2. juli 2014 offentliggjort et notat omkring forbrugeres hæftelse for værdiforringelse, når købet af en vare fortrydes.

Forbrugerombudsmanden udlægger i sin pressemeddelelse selv notatet som om han med notatet skaber klarhed om returnering af brugte varer. I realiteten er indholdet i notatet dog for så vidt i det væsentlige blot en gentagelse af, hvad der allerede står i forarbejderne til den nye forbrugeraftalelov samt en konstatering af, at værdiforringelsen altid vil skulle afgøres ud fra en konkret vurdering i hver enkelt sag.

Indledningsvis slår Forbrugerombudsmanden i notatet fast, at fradrag for værdiforringelse ikke kan komme på tale, hvis den måde, forbrugeren har håndteret varen på, ikke ligger ud over, hvad man har lov til i en butik. Der henvises i den forbindelse til EU-Kommissionens retningslinjer for fortolkning af forbrugerrettighedsdirektivet, hvorefter en forbruger, hvis en vare normalt er udstillet uden emballage i en fysisk butik, også ved fjernsalg bør kunne åbne emballagen for at undersøge varen, uden at der skal foretages et fradrag for en værdiforringelse.

Der henvises også til eksempler fra Kommissionens retningslinjer på, hvad der vil ligge ud over, hvad man må:

  • en eventuel beskyttelsesfilm på genstande som fx mobiltelefoner må efter Kommissionens opfattelse kun fjernes, hvis det er strengt nødvendigt for at undersøge varen
  • en forbruger må ifølge Kommissionen ikke konfigurere software på en pc
  • fjernelse af mærker i tøj vil ifølge Kommissionen ligge ud over, hvad man må, idet man heller ikke må fjerne mærkerne i en butik
  • husholdningsmaskiner som fx køkkenmaskiner må ikke udsættes for praktiske tests

Herudover slås det også fast, at der alene kan ske fradrag, hvis varens værdi er forringet. Selv om forbrugeren har brugt varen ud over, hvad han ville have haft lov til i en butik, kan sælger således ikke foretage et fradrag, hvis varens værdi ikke er forringet.

Med hensyn til hvordan en eventuel værdiforringelse skal beregnes, fastslås det i notatet, at det er varens udsalgspris i detailsalg, der skal lægges vægt på. Det var så vidt vides kun Dansk Erhverv, der var i tvivl om/uenig i dette.

I forhold til selve fradraget for værdiforringelse indeholder notatet som nævnt ikke de store nyheder. Her skal blot nævnes følgende:

  • at sælger som udgangspunkt ikke har pligt til at reparere en vare, men at han dog kan have pligt til at udføre mindre, og ikke uforholdsmæssige klargørings- og istandsættelsesforanstaltninger, hvis varen dermed kan bevare en betydelig værdi på markedet
  • at fradraget for værdiforringelse nogle gange vil kunne opgøres som de omkostninger, der er forbundet med at klargøre en vare med henblik på, at den kan sælges igen. Hvis varen efter klargøring alene kan sælges som brugt, vil der herudover kunne ske fradrag for den yderligere værdiforringelse
  • at varen i visse tilfælde på grund af forbrugerens håndtering af varen formentlig kan være så lidt værd, at det næppe kan betale sig for forbrugeren at udnytte fortrydelsesretten

Endelig siges det omkring emballagen, at dennes tilstand ved returneringen også kan have betydning for, om varen er værdiforringet.

En væsentlig detalje, der ikke nævnes i notatet, er det forhold, at erhvervsdrivende, der ikke forud for salget har oplyst om fortrydelsesretten, slet ikke er berettiget til at foretage fradrag for værdiforringelse, uanset hvor meget varens værdi er forringet.

Læs Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse

Læs notatet om værdiforringelse

0
  Relaterede indlæg
  • No related posts found.

Add a Comment