Tjenesteydelser undtaget fra fortrydelsesret

En række tjenesteydelser har sælger ikke pligt til at give fortrydelsesret på. Det drejer sig om:

 1. forsikringsaftaler omfattet af lov om forsikringsaftaler og henvendelser med henblik på indgåelse af aftale herom (formidling af forsikringsaftaler er dog omfattet af loven
 2. aftaler, der indgås ved hjælp af vareautomater eller lignende automater
 3. aftaler om brug af offentligt tilgængelig telefon eller andet telekommunikationsmiddel, når aftalen med udbyderen af telekommunikation indgås ved benyttelse af kommunikationsmidlet
 4. aftaler om personbefordring
 5. aftaler om stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom
 6. aftaler om opførelse af bygning
 7. aftaler som er omfattet af timeshareloven
 8. aftaler som er omfattet af pakkerejseloven
 9. aftaler om spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats
 10. udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,
 11. aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,
 12. levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres
 13. levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret
 14. finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
 15. aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden

For så vidt angår de under punkterne 10-15 nævnte undtagelser skal sælger dog både forud for og efter salget gøre forbrugeren opmærksom på, at der ikke er nogen fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven eller under hvilke omstændigheder forbrugeren mister sin fortrydelsesret.