Sælgers pligt til at oplyse om fortrydelsesretten

Sælger har pligt til at oplyse om fortrydelsesretten både før og efter et salg.

Nedenfor gennemgås oplysningspligten før salg og oplysningspligten efter salg hver for sig.

Sælgers oplysningspligt forud for salget

Inden et salg af en tjenesteydelse gennemføres, skal sælger i relation til forbrugerens fortrydelsesret oplyse forbrugeren om følgende:

 1. Om der er fortrydelsesret, og i givet fald betingelser, tidsfrist og procedurer herfor samt standardfortrydelsesformularen
 2. Hvor fortrydelsesretten ikke finder anvendelse, at forbrugeren ikke vil kunne gøre fortrydelsesretten gældende
 3. Hvor det er relevant, under hvilke omstændigheder forbrugeren mister sin fortrydelsesret
 4. At forbrugeren i visse tilfælde skal betale den erhvervsdrivende for rimelige omkostninger

Læs uddybende om de enkelte oplysningsforpligtelser herunder.

 • Om der er fortrydelsesret, og i givet fald betingelser, tidsfrist og procedurer herfor samt standardfortrydelsesformularen
  Sælger har først og fremmest pligt til at gøre forbrugeren opmærksom på, om der er fortrydelsesret i forbindelse med det konkrete køb.

  Er der fortrydelsesret i forbindelse med købet, skal sælger også oplyse om betingelserne herfor, tidsfristen for udnyttelse af fortrydelsesretten, procedurerne og endelig standardfortrydelsesformularen.

  Er der fortrydelsesret på en del af, men ikke hele købet, må sælger oplyse, hvad der er fortrydelsesret på, og hvad der ikke er fortrydelsesret på.

  Sælger kan vælge at give oplysningerne om fortrydelsesretten ved brug af den standardfortrydelsesvejledning, der fremgår af forbrugeraftalelovens bilag 1 (§ 9, stk. 1), men sælger må også giver oplysningerne på anden vis, så længe omfanget af oplysningerne og måden oplysningerne gives på lever op til forbrugeraftalelovens krav.

  Ved salg af tjenesteydelser, der slet ikke er omfattet af loven (§ 1, stk. 4), har sælger dog i sagens natur ikke pligt til at oplyse om, at der ikke er nogen fortrydelsesret. Se hvilke situationer det drejer sig om i afsnittet (kommer snart)

 • Hvor fortrydelsesretten ikke finder anvendelse, at forbrugeren ikke vil kunne gøre fortrydelsesretten gældende
  Sælger har i en række tilfælde ikke pligt til at give fortrydelsesret, men har selvfølgelig lov til det, hvis sælger ønsker det.

  Ønsker sælger ikke at give fortrydelsesret i de tilfælde, hvor han ikke har pligt til det, skal han i nogle tilfælde forud for købet gøre forbrugeren opmærksom på, at forbrugeren ikke vil kunne gøre brug af sin fortrydelsesret i de pågældende tilfælde.

  Se hvilke tjenesteydelser, der er undtaget fra fortrydelsesret og hvornår sælger har pligt til at oplyse herom i afsnittet Aftaler undtaget fra fortrydelsesret.

 • Hvor det er relevant, under hvilke omstændigheder forbrugeren mister sin fortrydelsesret
  Sælger skal i det omfang der er fortrydelsesret på den ydelse, der sælges, informere forbrugeren om, at forbrugeren mister sin fortrydelsesret, hvis ikke forbrugeren inden for fristen på de 14 dage giver den erhvervsdrivende meddelelse om, at fortrydelsesretten ønskes udnyttet.

  Hvis sælger ønsker at give forbrugeren mulighed for at få leveret tjenesteydelsen fuldt ud inden udløbet af fortrydelsesfristen, skal sælger informere forbrugeren om, at fortrydelsesretten bortfalder, når tjenesteydelsen er blevet fuldt udført (inden for fortrydelsesfristen).

  I relation til salg af digitalt indhold gælder særlige regler, se afsnittet digitalt indhold.

 • At forbrugeren i visse tilfælde skal betale den erhvervsdrivende for rimelige omkostninger
  Selv om sælger på forbrugerens udtrykkelige anmodning påbegynder leveringen af en tjenesteydelse inden fortrydelsesfristens udløb, har forbrugeren stadig mulighed for at fortryde indtil ydelsen er leveret fuldt ud (eller indtil fortrydelsesfristen er udløbet alt efter hvad der kommer først). Har sælger påbegyndt, men ikke færdigleveret ydelsen på det tidspunkt, hvor forbrugeren fortryder, er sælger berettiget til at opkræve forbrugeren de omkostninger, sælger har haft til den del af ydelsen, der allerede er leveret. Dette forudsætter imidlertid, at sælger forud for salget gør forbrugeren opmærksom på, at han i en sådan situation vil blive opkrævet sådanne omkostninger.

  Se mere om hvor meget sælger er berettiget til at opkræve i afsnittet Forbrugerens omkostninger ved at udnytte fortrydelsesretten ved køb af tjenesteydelser.

Hvordan skal oplysningerne gives

Oplysningerne skal gives på en klar og forståelig måde forud for salget.

Hvis sælger præsenterer forbrugeren for de krævede oplysninger undervejs i bestillingsprocessen, vil kravet være opfyldt. Henset til mængden af informationer, der skal gives, vil det dog nok være mere naturligt at samle oplysningerne i et selvstændigt punkt i sælgers salgs- og leveringsbetingelser, hvilket også må antages at leve op til kravet, så længe der henvises til disse med et tydeligt link og en forklarende tekst undervejs i bestillingsprocessen, som forbrugeren skal bekræfte at være opmærksom på.

Oplysningerne under 1 og 4 ovenfor kan sælger give ved brug af den standardfortrydelsesvejledning, som fremgår af forbrugeraftalelovens bilag 1. (se afsnittet om standardfortrydelsesvejledningen). Der er imidlertid ikke nogen pligt for sælger til at benytte standardfortrydelsesvejledningen, så længe sælger på anden vis lever op til lovens krav om at give de krævede oplysninger på en klar og forståelig måde.

Hvis sælger allerede forud for købet giver forbrugeren de krævede oplysninger på et varigt medium, skal de være letlæselige (§ 11, stk. 1). Dette krav, som er skrevet direkte ind i loven, forekommer åbenbart, men skyldes formentlig sager gennem tiden, hvor nogle sælgere f.eks. har givet oplysninger om fortrydelsesret med lysegrå skrift på hvid baggrund og lignende.

Medier med plads til en begrænset mængde information

Forbrugeraftaleloven tager højde for, at ikke alle salgskanaler giver lige god mulighed for at præsentere al den information, som loven kræver. Sælger har derfor lov til at give oplysningerne på en måde, som er tilpasset den enkelte salgskanal.

Ved salg via medier, der kun giver mulighed for en begrænset mængde information, kan sælger således nøjes med at give et minimum af oplysninger på det pågældende medie og derudover henvise forbrugeren til en anden informationskilde, f.eks. et link til en hjemmeside.

Det konkluderes i forarbejderne, at oplysningerne skal gives på en afbalanceret måde. Hvad der nærmere ligger i dette, uddybes imidlertid ikke på nær oplysningen om medier med tekniske begrænsninger.

I relation til oplysninger om fortrydelsesretten indebærer det, at sælger ved salg via f.eks. mobiltelefoner kan nøjes med at oplyse om, hvorvidt der er fortrydelsesret, og i givet fald betingelser, tidsfrist og procedurer herfor, samt standardfortrydelsesformularen. De øvrige oplysninger kan sælger formidle til forbrugeren på en passende måde, hvilket f.eks. vil kunne være med et link til oplysningerne herom på sælgers hjemmeside.

Sælgers oplysningspligt efter salget

Efter salget skal sælger inden for rimelig tid efter aftaleindgåelsen og senest ved levering af varen give forbrugeren en bekræftelse af aftalen på et varigt medium.

Bekræftelsen skal indeholde de samme oplysninger om fortrydelsesretten som før salget, denne gang blot på et varigt medium, hvilket typisk vil sige i en e-mail, i et brev eller efter omstændighederne i en sms.

Har sælger allerede forud for købet givet oplysningerne på et varigt medium, behøver han dog ikke gøre det igen.

Sælger skal være særlig opmærksom på den standardfortrydelsesformular, som forbrugere fremover skal have tilsendt. Se det særlige afsnit om standardfortrydelsesformularen for en gennemgang af, hvad der kræves.

Forbrugeraftaleloven motiverer sælger til at give korrekte oplysninger om fortrydelsesretten på et varigt medium ved at knytte alvorlige konsekvenser til ikke at give oplysningerne. Fortrydelsesfristen på de 14 dage begynder således tidligst at løbe fra det tidspunkt, hvor forbrugeren på et varigt medium har fået korrekte oplysninger om fortrydelsesretten. Giver sælger aldrig de krævede oplysninger på et varigt medium, udløber fortrydelsesfristen først 1 år og 14 dage efter modtagelsen af varen. Giver sælger ikke korrekte oplysninger om fortrydelsesretten, er sælger tilmed afskåret fra at fratrække en eventuel værdiforringelse ved tilbagebetalingen til forbrugeren. Sælger vil med andre ord i op til et år og 14 dage efter leveringen af varen som udgangspunkt være forpligtet til at tage varen retur og betale alle penge tilbage til en forbruger, der fortryder købet.