Fortrydelsesfristen ved salg af ydelser

Ved salg af tjenesteydelser via fjernsalg til forbrugere har forbrugeren 14 dage til at fortryde købet. Fristen regnes normalt fra den dag, aftalen blev indgået.

Fortrydelsesfristen begynder dog ikke at løbe før forbrugeren på et varigt medium har fået oplysning om fortrydelsesretten. Giver sælger aldrig de krævede oplysninger på et varigt medium, udløber fortrydelsesfristen dog 1 år og 14 dage efter aftalens indgåelse.

Fortrydelsesrettens ophør før tid

Hvis sælger på den ene side ønsker at give forbrugeren mulighed for, at tjenesteydelsen kan blive leveret inden fortrydelsesfristens udløb, og samtidig ønsker at undgå, at forbrugeren efter leveringen af ydelsen (og inden fortrydelsesfristens udløb) fortryder denne, har sælger mulighed for at aftale dette med forbrugeren.

Dette kræver, at sælger i forbindelse med indgåelsen af aftalen får forbrugerens udtrykkelige samtykke til og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.

Det er i sagens natur sælger, der skal bevise, at sælger har fået forbrugerens samtykke.

Når sælger har fået dette samtykke, vil køber ikke længere kunne fortryde købet fra det tidspunkt, hvor ydelsen er fuldt leveret, selv om fortrydelsesfristen endnu ikke er udløbet.

Forbrugeren vil imidlertid fortsat kunne fortryde købet helt indtil ydelsen er fuldt ud leveret. Gør forbrugeren det, må sælger dog tage betaling for den del af ydelsen, der allerede er leveret. Se mere herom i afsnittet Forbrugerens omkostninger ved at udnytte fortrydelsesretten.