Varer undtaget fra fortrydelsesret

En række varekategorier har sælger ikke pligt til at give fortrydelsesret på. Det drejer sig om aftaler:

  • om levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter
  • om levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg
  • om levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt
  • om levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen
  • om levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen
  • om levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på
  • om levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på
  • om levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer
  • om aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden

På nær aftaler om levering af fødevarer mv. har sælger pligt til forud for og efter købet at gøre opmærksom på, at der ikke er fortrydelsesret ved køb af de oplistede varegrupper/hvornår fortrydelsesfristen bortfalder ved køb af de relevante varegrupper.