Udøvelsen af fortrydelsesretten ved køb af varer

Hidtil har forbrugere, der ønskede at gøre brug af deres fortrydelsesret ved køb af varer skulle returnere varen til sælger inden for en frist på 14 dage efter modtagelsen af varen. Med den nye forbrugeraftalelov skal forbrugeren blot give sælger meddelelse om, at han fortryder købet inden for de første 14 dage efter modtagelsen af varen. Derefter har forbrugeren yderligere 14 dage til rent faktisk at returnere varen til sælger. Reelt kan forbrugeren derfor fremover beholde varen i 28 dage, inden han skal returnere den til sælger.

Nedenfor beskrives de to led i fortrydelsesprocessen, som den bliver fremover. Til sidst beskrives særligt hvad der gælder i de tilfælde, hvor sælger har tilbudt selv at afhente varen hvor forbrugeren fortryder, og de tilfælde hvor forbrugeren aldrig modtager de bestilte varer.

Meddelelse til sælger

Ønsker forbrugeren at gøre brug af fortrydelsesretten, skal forbrugeren inden for fortrydelsesfristen på 14 dage fra modtagelsen af varen give meddelelse til sælger om, at han fortryder købet. Der skal som nævnt i loven være tale om en utvetydig erklæring, hvorved forstås, at det skal være klart, at forbrugeren ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten.

Sælger må ikke kræve, at forbrugeren oplyser en årsag til fortrydelsen af købet.

Det afgørende for, om fristen for udnyttelse af fortrydelsesretten er overholdt, er, om meddelelsen er afsendt inden for fristen, ikke om den er modtaget af sælger.

Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen dog først den følgende hverdag.

I forbindelse med udnyttelsen af fortrydelsesretten kan forbrugeren vælge at bruge den standardfortrydelsesformular, som sælger har pligt til at sende til forbrugeren. Forbrugeren har dog også ret til at give meddelelsen på anden vis. Dette kan være i form af et brev eller en e-mail til sælger, et telefonopkald eller ved at returnere varen til sælger vedlagt en besked om at forbrugeren ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten.

Sælger må også på sin hjemmeside tilbyde forbrugeren at udfylde og indsende enten standardfortrydelsesformularen eller en anden utvetydig erklæring om udnyttelsen af fortrydelsesretten via hjemmesiden. I disse tilfælde skal sælger straks sende forbrugeren en kvittering for modtagelsen på et varigt medium.

Det er forbrugeren, der har bevisbyrden for, at han har givet meddelelse om fortrydelsen inden for de 14 dage.

Bemærk, at forbrugeren ikke som hidtil kan fortryde købet ved at undlade at modtage pakken eller ved at undlade at afhente pakken på posthuset mv., idet dette ikke i sig selv anses for at udgøre en utvetydig erklæring i lovens forstand. Kommer varen retur til sælger, fordi forbrugeren ikke har modtaget pakken, har sælger lov til at kontakte forbrugeren med henblik på at få afklaret, om forbrugeren (fortsat) ønsker at modtage varen. Hvis forbrugeren svarer, kan svaret udgøre en utvetydige erklæring om, at købet fortrydes, og erklæringen skal i givet fald anses for afgivet på tidspunktet for forbrugerens svar til sælger. Forbrugerens manglende svar kan derimod ikke anses for en utvetydig erklæring. Svarer forbrugeren ikke, er sælger derfor for så vidt fortsat forpligtet til at levere varen, ligesom fortrydelsesfristen endnu ikke er begyndt, idet den først løber fra forbrugerens modtagelse af varen. Det må også antages, at den ekstra forsendelsesudgift dette medfører, påhviler sælger.

Returnering af varen

Fra den dag, hvor forbrugeren har givet sælger besked om, at han ønsker at fortryde, har forbrugeren nye 14 dage til rent faktisk at returnere varen til sælger.

Forbrugeren kan vælge mellem selv at aflevere varen hos sælger eller at sende den. Hvis forbrugeren sender varen, skal den blot være afsendt inden for fristen. Afleverer forbrugeren den selv, skal den afleveres senest på 14. dagen.

Falder den sidste dag for rettidig returnering af varen på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen dog først den følgende hverdag.

Det er forbrugeren, der har bevisbyrden for, at han har returneret varen inden for fristen på de 14 dage.

Hvis sælger har tilbudt at afhente varen selv

Har sælger tilbudt at afhente varen selv i tilfælde af forbrugerens fortrydelse af købet, skal køber i sagens natur ikke returnere varen til sælger, men alene stille varen til rådighed for sælgers afhentning.

Sælger har pligt til at betale pengene tilbage til forbrugeren senest 14 dage efter forbrugerens meddelelse til sælger om at købet fortrydes. Dette gælder uanset om sælger vælger først at afhente varen på et senere tidspunkt.

Fra forbrugerens underretning af sælger om at købet fortrydes har sælger 3 måneder til at afhente varen hos forbrugeren. Afhenter sælger ikke varen inden for fristen, kan forbrugeren beholde varen uden at betale herfor.

I forbindelse med at sælger afhenter varen hos forbrugeren har forbrugeren ret til at holde varen tilbage, indtil han modtager sine penge retur.

Hvis forbrugeren aldrig modtager de bestilte varer

Det er ikke helt ualmindeligt, at forbrugeren aldrig afhenter pakken på posthuset eller et andet sted, hvor den ligger klar til afhentning. I disse tilfælde begynder fortrydelsesfristen for så vidt ikke at løbe. Sælger er imidlertid stadig bundet af salget, og sælger kan ikke uden videre gå ud fra, at købet er fortrudt, blot fordi varen kommer retur, idet fortrydelse kræver en utvetydig erklæring fra forbrugeren herom. I praksis bør sælger derfor kontakte forbrugeren i de tilfælde, hvor en pakke kommer retur, og hvor forbrugeren ikke har tilkendegivet, at dette skyldes, at købet er fortrudt. Reagerer forbrugeren ikke på en sådan henvendelse fra sælger, kan sælger formentlig gå ud fra, at købet er fortrudt. Dette har Forbrugerombudsmanden i hvert fald udtalt i en forhåndsbesked om spørgsmålet.

Se også afsnittet Forbrugerens omkostninger ved at udnytte fortrydelsesretten ved køb af varer.