Sælgers pligt til at oplyse om fortrydelsesretten

Sælger har pligt til at oplyse om fortrydelsesretten både før og efter et salg. Læs mere om, hvad dette indebærer i relation til salg af varer nedenfor.

Sælgers oplysningspligt forud for salget

Inden et fjernsalg af varer gennemføres, skal sælger i relation til forbrugerens fortrydelsesret oplyse forbrugeren om følgende:

 1. Om der er fortrydelsesret, og i givet fald betingelser, tidsfrist og procedurer herfor samt standardfortrydelsesformularen
 2. Hvor fortrydelsesretten ikke finder anvendelse, at forbrugeren ikke vil kunne gøre fortrydelsesretten gældende
 3. Hvor det er relevant, under hvilke omstændigheder forbrugeren mister sin fortrydelsesret
 4. Hvor det er relevant, at forbrugeren skal betale udgifterne til tilbagelevering af varen i tilfælde af fortrydelse

Indholdet af de enkelte oplysningsforpligtelser er uddybet herunder:

 • Om der er fortrydelsesret, og i givet fald betingelser, tidsfrist og procedurer herfor samt standardfortrydelsesformularen
  Sælger har først og fremmest pligt til at gøre forbrugeren opmærksom på, om der er fortrydelsesret i forbindelse med det konkrete køb.

  Er der fortrydelsesret i forbindelse med købet, skal sælger også oplyse om betingelserne herfor, tidsfristen for udnyttelse af fortrydelsesretten, procedurerne og endelig standardfortrydelsesformularen.

  Er der fortrydelsesret på en del af, men ikke hele købet, må sælger oplyse, hvad der er fortrydelsesret på, og hvad der ikke er fortrydelsesret på.

  Ved salg af varer, der slet ikke er omfattet af loven, har sælger dog i sagens natur ikke pligt til at oplyse om, at der ikke er nogen fortrydelsesret. Se hvilke situationer det drejer sig om i afsnittet (kommer snart).

 • Hvor fortrydelsesretten ikke finder anvendelse, at forbrugeren ikke vil kunne gøre fortrydelsesretten gældende
  Sælger har i en række tilfælde ikke pligt til at give fortrydelsesret, men har selvfølgelig lov til det, hvis sælger ønsker det.

  Ønsker sælger ikke at give fortrydelsesret i de tilfælde, hvor han ikke har pligt til det, skal han forud for købet gøre forbrugeren opmærksom på, at forbrugeren ikke vil kunne gøre brug af sin fortrydelsesret i de pågældende tilfælde.

  Hvilke tilfælde det drejer sig om, kan du se i afsnittene Aftaler undtaget fra oplysningspligten og fortrydelsesretten (link) og Aftaler undtaget fra fortrydelsesretten (link)

 • Hvor det er relevant, under hvilke omstændigheder forbrugeren mister sin fortrydelsesret
  Hvis forbrugeren køber lyd- eller billedoptagelser eller computer-software, som leveres på et fysisk medie, må sælger stille det som en betingelse for udnyttelse af fortrydelsesretten, at en plombering på varen ikke brydes. Ønsker sælger at stille denne betingelse, skal sælger forud for købet gøre forbrugeren opmærksom herpå.

  Det samme gør sig gældende ved levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret.

  Endelig nævner forarbejderne (betænkningen), til forbrugeraftaleloven, at forbrugeren skal informeres om, at forbrugeren mister sin fortrydelsesret, hvis ikke forbrugeren inden for fristen på de 14 dage giver den erhvervsdrivende meddelelse om, at fortrydelsesretten ønskes udnyttet.

 • Hvor det er relevant, at forbrugeren skal betale udgifterne til tilbagelevering af varen i tilfælde af fortrydelse
  Ved fjernsalg/e-handel har sælger ret til at kræve, at forbrugeren selv betaler for at returnere varen (se undtagelser – http://e-handelsjura.dk/e-handelsjura/fortrydelsesret/fortrydelsesret-salg-af-varer/forbrugerens-omkostninger/). Ønsker sælger at gøre brug af denne ret, har sælger imidlertid pligt til forud for salget at gøre forbrugeren opmærksom på dette.

  Kan varen returneres med normal post, har sælger ikke pligt til at nævne beløbet, blot at forbrugeren selv skal afholde omkostningerne.

  I de særlige tilfælde, hvor varen ikke kan returneres med normal post, skal sælger ud over at gøre opmærksom på, at forbrugeren selv skal betale for at returnere varen også gøre opmærksom på, hvad det vil koste at returnere varen. Kendes det præcise beløb, skal dette oplyses. Er det ikke muligt at oplyse det præcise beløb, skal det oplyses, hvad det forventes, at returneringen maksimalt kommer til at koste.

Hvordan skal oplysningerne gives

Oplysningerne skal gives på en klar og forståelig måde forud for salget.

Hvis sælger præsenterer forbrugeren for de krævede oplysninger undervejs i bestillingsprocessen, vil kravet være opfyldt. Henset til mængden af informationer, der skal gives, vil det dog nok være mere naturligt at samle oplysningerne i et selvstændigt punkt i sælgers salgs- og leveringsbetingelser, hvilket også må antages at leve op til kravet, så længe der henvises til disse med et tydeligt link og en forklarende tekst undervejs i bestillingsprocessen, som forbrugeren skal bekræfte at være opmærksom på.

Oplysningerne under 1 og 4 ovenfor kan sælger give ved brug af den standardfortrydelsesvejledning, som fremgår af forbrugeraftalelovens bilag 1 (se afsnittet om standardfortrydelsesvejledningen). Der er imidlertid ikke nogen pligt for sælger til at benytte standardfortrydelsesvejledningen, så længe sælger på anden vis lever op til lovens krav om at give de krævede oplysninger på en klar og forståelig måde.

Hvis sælger allerede forud for købet giver forbrugeren de krævede oplysninger på et varigt medium, skal de være letlæselige. Dette krav, som er skrevet direkte ind i loven, forekommer åbenbart, men skyldes formentlig sager gennem tiden, hvor nogle sælgere f.eks. har givet oplysninger om fortrydelsesret med lysegrå skrift på hvid baggrund og lignende.

Medier med plads til en begrænset mængde information

Forbrugeraftaleloven tager højde for, at ikke alle salgskanaler giver lige god mulighed for at præsentere al den information, som loven kræver. Sælger har derfor lov til at give oplysningerne på en måde, som er tilpasset den enkelte salgskanal.

Ved salg via medier, der kun giver mulighed for en begrænset mængde information, kan sælger således nøjes med at give et minimum af oplysninger på det pågældende medie og derudover henvise forbrugeren til en anden informationskilde, f.eks. et link til en hjemmeside.

Det konkluderes i forarbejderne, at oplysningerne skal gives på en afbalanceret måde. Hvad der nærmere ligger i dette, uddybes imidlertid ikke på nær oplysningen om medier med tekniske begrænsninger.

I relation til oplysninger om fortrydelsesretten indebærer det, at sælger ved salg via f.eks. mobiltelefoner kan nøjes med at oplyse om, hvorvidt der er fortrydelsesret, og i givet fald betingelser, tidsfrist og procedurer herfor, samt standardfortrydelsesformularen. De øvrige oplysninger kan sælger formidle til forbrugeren på en passende måde, hvilket f.eks. vil kunne være med et link til oplysningerne herom på sælgers hjemmeside.

Sælgers oplysningspligt efter salget

Efter salget skal sælger inden for rimelig tid efter aftaleindgåelsen og senest ved levering af varen give forbrugeren en bekræftelse af aftalen på et varigt medium.

Bekræftelsen skal indeholde de samme oplysninger om fortrydelsesretten som før salget, denne gang blot på et varigt medium, hvilket typisk vil sige i en e-mail, i et brev eller efter omstændighederne i en sms.

Har sælger allerede forud for købet givet oplysningerne på et varigt medium, behøver han dog ikke gøre det igen.

Sælger skal være særlig opmærksom på den standardfortrydelsesformular, som forbrugere fremover skal have tilsendt. Se det særlige afsnit om standardfortrydelsesformularen for en gennemgang af, hvad der kræves.

Forbrugeraftaleloven motiverer sælger til at give korrekte oplysninger om fortrydelsesretten på et varigt medium ved at knytte alvorlige konsekvenser til ikke at give oplysningerne. Fortrydelsesfristen på de 14 dage begynder således tidligst at løbe fra det tidspunkt, hvor forbrugeren på et varigt medium har fået korrekte oplysninger om fortrydelsesretten. Giver sælger aldrig de krævede oplysninger på et varigt medium, udløber fortrydelsesfristen først 1 år og 14 dage efter modtagelsen af varen. Giver sælger ikke korrekte oplysninger om fortrydelsesretten, er sælger tilmed afskåret fra at fratrække en eventuel værdiforringelse ved tilbagebetalingen til forbrugeren. Sælger vil med andre ord i op til et år og 14 dage efter leveringen af varen som udgangspunkt være forpligtet til at tage varen retur og betale alle penge tilbage til en forbruger, der fortryder købet.